امید صد هزاری / آلند / مدرس بورس

سرمایه گذاری در بورس همیشه یکی از پرریسک ترین سرمایه گذاری ها به شمار می آید. برای مدیریت ریسک در بورس، با آموزش های استاد دارا صدهزاری در اپلیکیشن آلند بورس، سرمایه خود را چند برابر کنید.

ویژگی توضیح