سلیمان زاده / دایا تک / ردیابی خوردو

ردیاب خودرو دایا تک یک دستگاه کوچک ردیاب است که مکان خودروی شما را نشان می دهد و بیشتر از آن بخاطر امنیت خودرو و پیدا کردن مسیرهای تردد آن ، استفاده می شود که داخل اپلیکیشن آن می توانید مسیرهای تردد و قابلیت های دیگر آنرا کنترل کنید.

ویژگی توضیح